ขอเชิญ ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
มาสมัครรับเลือกตั้งโดยนำ  รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป  มาสมัครด้วยตนเอง 
ในวันที่   ๒๑ - ๓๐  เมษายน ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ   กองบริหารงานบุคคล   ชั้น   ๖  อาคารภูมิราชภัฏ

 
     
     
 
ตำแหน่งและคุณสมบัติที่สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
 
   
 
 ๒.  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ    จำนวน  ๑๖  คน    ได้แก่
 
   
   
   
 
 
     
     
     
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
   
   
     
     
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
 
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/