การสมัคร (ด้วยตนเอง)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับ แบบฟอร์มใบสมัครหรือ download
และยื่น แบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๑๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
การเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
โดย ขอรับ แบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๑๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ การเสนอชื่อจะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่  สังกัด  ตำแหน่งปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
หากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณา
 
 
     
     
   
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/