การสมัคร (ด้วยตนเอง/ไปรษณีย์)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับ แบบฟอร์มใบสมัครหรือ downloadแบบฟอร์ม
และยื่น แบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กรณีส่งแบบฟอร์มการสมัครทางไปรษณีย์จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
 
การเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน
จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
โดย ขอรับ แบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ
ระหว่างวันจันทร์ีที่ ๔ พฤศจิกายยน ๒๕๖๒ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๑๕๖๒
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ สำนักงานวิทยาลัยน่าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.น่าน
ทั้งนี้ การเสนอชื่อจะต้องระบุชื่อ  ที่อยู่  สังกัด  ตำแหน่งปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อสะดวกในการติดต่อ
หากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณา
 
 
     
     
   
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/