การสมัคร (ด้วยตนเอง)
ผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร   ขอรับ  แบบฟอร์มใบสมัครหรือ   downloadแบบฟอร์ม
และยื่น  แบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 
 
การเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓
และมีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
โดย ขอรับ แบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ถึง วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๑๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  ณ  คณะครุศาสตร์  ใช้สิทธิเสนอชื่อได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  ณ  โรงเรียนสาธิต  ใช้สิทธิเสนอชื่อได้ที่สำนักงานโรงเรียนสาธิต
ทั้งนี้ การเสนอชื่อจะต้องระบุชื่อ  สังกัด  ตำแหน่งปัจจุบัน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หากข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณา
 
 
     
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 

    ประกาศ   คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
                         เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และผู้มีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะครุศาสตร์
 
  

 
 
 

    ประกาศ   คณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓
                         เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และผู้มีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะครุศาสตร์
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๗ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๘๒๕,๑๘๒๖
COPYRIGHT ๒๐๑๒  ::  http://www.council.uru.ac.th/