การสมัคร | การเสนอชื่อ

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

(ส่งด้วยตัวเองหรือไปรษณีย์)

ได้ที่ สำนักงานภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

กรณีส่งแบบฟอร์มการสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การเสนอชื่อ

ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔

รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ - วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ได้ที่สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย การเสนอชื่อ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ข้อบังคับ | ประกาศ

การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ.๒๕๖๑
คำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้มีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ
ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์