การสมัคร | การเสนอชื่อ

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

(ส่งด้วยตัวเองหรือไปรษณีย์)

ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กรณีส่งแบบฟอร์มการสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การเสนอชื่อ

ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย การเสนอชื่อ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา

ลงคะแนน (ล่วงหน้า) | การลงคะแนนเสียง

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงคะแนน (ล่วงหน้า)

(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)

โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทาม

ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระหว่างวันพุธที่ ๑๔ - วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การลงคะแนนเสียง

ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทาม

ได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ข้อบังคับ | ประกาศการสรรหา

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ.๒๕๖๑
    คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้มีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
Copyright © 2022 Design by Personnel.URU

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826

http://www.council.uru.ac.th/