การสมัคร | การเสนอชื่อ

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง

คณบดีวิทยาลัยน่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

(โดยส่งด้วยตัวเองหรือไปรษณีย์)

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ - วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กรณีส่งแบบฟอร์มการสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การเสนอชื่อ

ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

ประกาศ ฉบับที่ ๖/๒๕๖๖

รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ - วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โดย การเสนอชื่อ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา

ลงคะแนน (ล่วงหน้า) | การลงคะแนนเสียง

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงคะแนน (ล่วงหน้า)

(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)

โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทาม

ระหว่างวันพุธที่ ๒๓ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

การลงคะแนนเสียง

ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทาม

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข้อบังคับ | ประกาศการสรรหา

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ.๒๕๖๑
   คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน
   คำสั่ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่านและผู้มีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๕/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๖/๒๕๖๖
เรื่อง เลื่อนการนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ และการลงคะแนนนิยมของผู้เข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน (เพิ่มเติม)
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีวิทยาลัยน่าน ฉบับที่ ๘/๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน