การสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว และ สำเนาหลักฐานการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ที่  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 
ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ => ใบสมัคร
การเสนอชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อสามารถใช้วิธีการเสนอชื่อได้ ๒ วิธี โดยเลือกใช้วิธีการเสนอชื่อได้เพียงช่องทางเดียว ได้แก่
 
1. เสนอชื่อผ่านโปรแกรม Cisco Webex
    ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 - วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน    
    โดยเข้าระบบได้ที่  ::  https://uru.webex.com/meet/council
    หรือเข้าร่วมด้วยหมายเลขห้อง  ::  166 787 5570
 
2. เสนอชื่อด้วยวิธีการกรอกใบเสนอชื่อ
    ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 - วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
คู่มือการใช้โปรแกรม Cisco Webex และขั้นตอนในการเสนอชื่อ
1. ระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. ขั้นตอนการติดตั้ง Cisco Webex (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
3. ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
     
     
   
     
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  
  
   
  
     
      ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
                        เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ  และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   
  - คณะเกษตรศาสตร์
  - คณะครุศาสตร์
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - คณะวิทยาการจัดการ
  - วิทยาลัยนานาชาติ
  - วิทยาลัยน่าน
  - โรงเรียนสาธิต
   
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
   ประกาศ   คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓
                        เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและส่งแผนกลยุทธ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1825,1826
COPYRIGHT 2012 http://www.council.uru.ac.th/