การสมัคร | การเสนอชื่อ

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การสมัคร

สามารถสมัครได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว

(โดยส่งด้วยตัวเองหรือไปรษณีย์)

ได้ที่ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๔ อาคาร ICIT

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กรณีส่งแบบฟอร์มการสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

การเสนอชื่อ

ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

รับแบบเสนอชื่อและใช้สิทธิเสนอชื่อ

ระหว่างวันอังคารที่ ๑๒ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น ๔ อาคาร ICIT

โดย การเสนอชื่อ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สถานที่ทำงาน ตำแหน่งปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา

ลงคะแนนนิยม (ล่วงหน้า) | การลงคะแนนนิยม

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงคะแนนนิยม (ล่วงหน้า)

จากประชาคมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(** เฉพาะผู้ที่มีคำสั่งไปราชการเท่านั้น **)

โดยแนบคำสั่งไปราชการและใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทาม

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การลงคะแนนนิยม

จากประชาคมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทาม

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อบังคับ | ประกาศการสรรหา

การสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ.๒๕๖๑
   คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖
เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้มีสิทธิลงคะแนนนิยมจากประชาคมภายในคณะ
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
   ประกาศ คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์